کنترل PH آب برج خنک کننده

کنترل pH آب برج خنک کننده

کنترل pH آب برج خنک کننده یکی از مهمترین اقدامات عملیات آبی در برج خنک کننده برای جلوگیری از خوردگی و تشکیل رسوب می باشد. میزان pH در آب برج خنک کننده در تشکیل رسوب و همچنین میزان خوردگی قطعات برج خنک کننده تأثیر گذار است ، برای تأثیر اقدامات دیگر عملیات آبی مقدار pH در آب برج خنک کن باید بین مقدار 6.5 تا 7.5 ثابت نگه داشته شود. کنترل pH در برج خنک کننده بوسیله قطعه ای به نام الکترود pH اندازه گیری می شود که در آب برج خنک کننده قرار می گیرد که بسیار مهم و حیاتی می باشد.

کنترل pH آب برج خنک کننده
کنترل pH آب برج خنک کننده

روش کنترل pH آب برج خنک کننده

همانطور که اشاره شد برای کنترل pH آب برج خنک کننده قطعه ای به نام الکترود pH در آب برج خنک کننده قرار می گیرد ، این قطعه میزان pH را اندازه گیری کرده و بوسیله سیگنال به کنترلر ارسال می کند. کنترلر سیگنال را دریافت کرده آن را می خواند و مورد تحلیل قرار می دهد و سپس به شیر ها یا پمپ ها فرمان می دهد که با افزودن مواد شیمیایی میزان pH درون سیستم را تصحیح کنند. الکترود pH از یک الکترود شیشه ای حساس به pH ساخته شده است که در اثر تغییر pH ولتاژ خروجی آن تغییر می کند.

کنترل-pH-آب-برج-خنک-کننده
کنترل-pH-آب-برج-خنک-کننده

مانند باتری است که در یک محلول قرار گرفته است و با تغییر شرایط محلول میزان ولتاژ خروجی آن تغییر می کند. این ولتاژ بسیار اندک به وسیله اپدانس پریاملیفایر ( Impedance Preamplifier ) افزایش یافته و به کنترلر های حساس ارسال میگردد. این الکترود در دمای 25 درجه سانتیگراد و میزان pH برابر 7 هیچ ولتاژ خروجی ندارد ، ولی با افزایش مقدار pH به ازای هر واحد pH به میزان 59 میلی ولت ولتاژ صادر می کند ، همچنین میزان pH با دمای آب به مقدار ناچیز تغییر می کند.

کنترل pH آب برج خنک کننده یکی از مهمترین اقدامات عملیات آبی در برج خنک کننده برای جلوگیری از خوردگی و تشکیل رسوب می باشد.

بسیاری از نمک ها و ناخالصی ها با در pH های بالا قابلیت حل شدن کمتری دارند ، در واقع افزایش pH و ناخالصی های آب در برج خنک کننده منجر به تشکیل سریع رسوب خواهد شد. همینطور میزان pH در کنترل رسوبات میکروبیولوژیک هم اثر گذار است ، به طور مثال بایوساید کلرین اکسادایزینگ در pH بین 6.5 تا 7.5 اثر گذار است ، بنابراین نتیجه گیری می شود که کنترل pH آب برج خنک کننده بروی تشکیل رسوب آلی و غیر آلی بسیار تأثیر گذار است. کربنات کلسیم متداول ترین رسوب در برج خنک کننده می باشد ، کلسیم و سیلیکات منیزیم، سولفات کلسیم نیز تشکیل رسوب می دهند. تشکیل کربنات کلسیم را می توان به وسیله معیار LSI و RSI تعیین کرد که:

Langelier Saturation Index = pHa – pHs

Ryznar Stability Index = 2(pHs) – pHa

در این معادله مقدار pHs یعنی مقدار pH در حالت اشباع که تابع دما و مقدار جامدات از جمله کلسیم و آلکالینینتی می باشد و pHa مقدار واقعی pH آب می باشد. مقدار مثبت LSI یعنی آب برج خنک کننده تمایل به تشکیل رسوبات کربنات کلسیم دارد و مقدار 6 یا کمتر RSI هم تمایل به تشکیل رسوب را نشان می دهد.