جلبک در برج خنک کن

جلبک در برج خنک کن

جلبک در برج خنک کن از عوامل مخرب محسوب می شود و با نظارت و اقدامات مداوم باید از تشکیل و رشد آن جلوگیری نمود. جلبک در برج خنک کن به دلیل املاح و مواد موجود در آب و نور خورشید به وجود می آید و می تواند به قسمت های مختلف برج خنک کننده از جمله مهمترین قسمت یعنی سیستم توزیع آب آسیب وارد نماید و عملکرد آن را تحت تأثیر قرار دهد و هنگامی که سیستم توزیع آب در برج خنک کننده دچار مشکل شود آب به خوبی توزیع نخواهد شد بنابراین خنک نخواهد شد. در ادامه به بررسی بیشتر این مطلب خواهیم پرداخت.

تشکیل جلبک در برج خنک کن

رشد جلبک در برج خنک کن می تواند جریان آب در برج خنک کننده را کاهش دهد بنابراین تبادل گرما نیز کاهش می یابد. جلبک همچنین می تواند منبعی شدید از جامدات پراکنده در داخل سیستم را فراهم کند ، که در نهایت این جلبک در برج خنک کن می تواند اشکالاتی از قبیل بسته شدن سیستم توزیع آب و سرریز دستگاه را موجب شود. چرخه رشد جلبک ها بسته به نوع و محیط جلبک متفاوت است ، که این تفاوتها شامل تغییرات PH ، دما مناسب ، نور کافی و مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر می باشند. جلبک های مضر به طور کلی در قسمت پایین آب قرار می گیرند و لازم است که کف تشت و بدنه ها به صورت مدام تمیز و پاکسازی شود.

جلبک در برج خنک کن به دلیل املاح و مواد مغذی در آب ، دما و نور مناسب به وجود می آید و سیستم توزیع آب را دچار مشکل خواهد کرد.

جلبک در برج خنک کن
جلبک در برج خنک کن

موجودات زیستی ، از جمله جلبک ها ، باکتری ها ، پروتوز ها و قارچ ها ، اغلب زمینه های پرورش آنها را در برج های خنک کننده پیدا می کنند. اگر به درستی کنترل نشود ، رشد بیولوژیکی شکل می گیرد و به عنوان یک سطح چسبندگی طبیعی برای تشکیل مقیاس عمل می کند و منجر به فرسایش می شود که برای بهینه سازی کارایی برج خنک کننده یا سیستم خنک کننده شما، این شرایط می تواند به طور جدی مشکل ساز باشد. طیف کاملی از مواد شیمیایی می تواند حفاظت عالی در برابر این چالش های سیستم خنک کننده را فراهم کنند.

جهت مطالعه بیشتر در مورد کیفیت آب در برج خنک کننده به مطلب ” کنترل زیست توده ها در برج خنک کننده ” و ” سختی آب برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.