مقالات

روش انتخاب برج خنک کننده

روش انتخاب برج خنک کننده بر اساس چهار پارامتر اصلی دمای ورود آب به برج خنک کننده ، دمای خروج آب از برج خنک کننده ، حداکثر دمای مرطوب محیط نصب و دبی آب در گردش قابل تشخیص می باشد. با استفاده از نمودار انتخاب برج خنک کننده و یا با وارد کردن این چهار پارامتر در نرم افزار برج خنک کننده می توان میزان تناژ برج خنک کننده را تعیین نمود و ظرفیت برج خنک کننده مورد نیاز را تشخیص داد. پس از تعیین تناژ و ظرفیت باید نسبت به تطبیق دبی آب فعلی و اتصالات برج خنک کننده اطمینان حاصل کرد.

 

بررسی روش انتخاب برج خنک کننده

 

روش انتخاب برج خنک کننده از طریق نرم افزار طراحی برج خنک کننده به اینصورت می باشد که ابتدا چهار پارامتر اصلی اعم از دمای آب ورود و خروج به برج خنک کننده و حداکثر دمای مرطوب برج خنک کننده را به واحد سانتیگراد وارد نموده و سپس دبی آب به واحد متر مکعب در ساعت را وارد می نماییم ، نرم افزار محاسبات برج خنک کننده را انجام داده و میزان تناژ برج خنک کننده را اعلام می کند. همچنین اطلاعات کاملی در مورد مقدار آب جبرانی مورد نیاز ، سایز و ابعاد دستگاه ، قدرت الکتروموتور و پروانه و تعداد سلول پیشنهادی ارائه می کند.

 

محاسبه راندمان برج خنک کننده
محاسبه راندمان برج خنک کننده

 

در روش انتخاب برج خنک کننده به چهار پارامتر اصلی دمای ورود و خروج آب و دمای مرطوب و همچنین دبی آب در گردش نیاز است.

 

در روش انتخاب برج خنک کننده به وسیله نرم افزار به طور مثال با وارد کردن شرایط دمای ورود آب ۴۰ درجه سانتیگراد ، دمای خروج آب ۳۰ درجه سانتیگراد ، در شهری مانند تهران با حداکثر دمای مرطوب ۲۴ درجه سانتیگراد و دبی آب ۱۴۰ متر مکعب در نرم افزار ، میزان تناژ مورد نیاز برابر ۲۳۲ تن اعلام می گردد. باید توجه نمود که میزان ضریب اطمینان برابر ۱۰% درنظر گرفته شده است. میزان تبخیر آب را هم برابر ۲٫۶ متر مکعب در ساعت نشان می دهد و میتوان محاسبه آب جبرانی برج خنک کن را انجام داد. این برج خنک کننده باید قدرت الکتروموتور برج خنک کننده باید برابر ۷٫۵ کیلووات و پروانه محوری در حدود ۲ متر داشته باشد.

 

روش انتخاب برج خنک کننده
روش انتخاب برج خنک کننده

 

در روش انتخاب برج خنک کننده از طریق نمودار می بایست با داشتن نمودار موجود در کاتالوگ برج خنک کننده نسبت به تعیین ظرفیت برج خنک کننده اقدام نمود. در این روش با داشتن چهار پارامتر اصلی دمای ورود و خروج آب به برج خنک کننده ، حداکثر دمای مرطوب محیط نصب برج خنک کننده و دبی آب در گردش در برج خنک کننده از روی نمودار اقدام به انتخاب برج های خنک کن می کنیم که در مطلب طراحی برج خنک کننده به آن پرداختیم.

 

طراحی برج خنک کننده
طراحی برج خنک کننده

 

روش انتخاب برج خنک کننده با نمودار به این شکل است که ابتدا در مسير ( A ) در محل تقاطع دمای مرطوب و منحني قرمز رنگ  ( Range ) را به دست مي آوريم. سپس به صورت عمودي به بالا حرکت کرده تا در مسير ( B ) و در منحني های آبي رنگ ( Approach ) را پيدا کنيم. حال با حرکت افقي در مسير ( C ) و در منحني های سبز رنگ دمای مرطوب مورد نظر را بدست مي آوريم. در نهايت در مسير ( D ) و با حرکت عمودی به سمت پايين محل تقاطع با خط افقي ( E ) مربوط به دبي را بدست مي آوريم. حال خط مدلي از برج خنک کننده که از بالاي اين نقطه عبور مي نمايد مدل انتخاب شده مي باشد.