نمودار انتخاب برج خنک کننده

نمودار انتخاب برج خنک کننده دو

نمودار انتخاب برج خنک کننده میزان ظرفیت برج خنک کننده را مشخص می کند ، با داشتن چهار پارامتر دمای آب ورود به برج خنک کننده ، دمای آب خروج از برج خنک کننده ، حداکثر دمای مرطوب محیط و دبی آب در گردش می توان با استفاده از نمودار انتخاب برج خنک کننده میزان ظرفیت برج خنک کن را بدست آورد. این نمودار ها بر اساس ضرایب و محاسبات برج خنک کننده تهیه شده اند و به وسیله تولید کننده برج خنک کننده ارائه می گردند. در ادامه دو نمودار انتخاب برج خنک کننده با واحد های مختلف را آورده ایم و بر اساس اطلاعات فرضی به انتخاب برج خنک کن می پردازیم.

 

بررسی نمودار انتخاب برج خنک کننده

 

این نمودار انتخاب برج خنک کننده سری ام ایکس است که توسط کارشناس فنی شرکت بادران تهویه صنعت تهیه شده است. با داشتن چهار پارامتر موثر در انتخاب برج خنک کننده و با حرکت بروی نمودار می توان ظرفیت برج خنک کننده را مشخص نمود. به طور نمونه برای دمای ورودی 37 درجه سانتیگراد ، دمای خروجی 31 درجه سانتیگراد ، حداکثر دمای مرطوب محیط 24 درجه سانتیگراد و دبی در گردش 200 متر مکعب در ساعت به انتخاب برج خنک کننده می پردازیم.

برای تعیین ظرفیت برج خنک کننده ابتدا در ناحیه منحنی های قرمز رنگ محل تقاطع دمای مرطوب و منحنی رنج ( Range ) را بدست می آوریم. سپس با حرکت عمودی به سمت بالا و در ناحیه منحنی های آبی رنگ، محل تقاطع با منحنی اپروچ ( Approach ) را بدست می آوریم. حال به صورت افقی حرکت می کنیم تا در ناحیه منحنی های سبز رنگ، محل تقاطع با منحنی دمای مرطوب را پیدا کنیم. در مرحله آخر با حرکت در راستای عمودی به طرف پایین، محل تقاطع با خطوط افقی مقدار دبی آب را بدست می آوریم. مدل برج خنک کننده ای مناسب است که خط آن از بالای این نقطه نهایی عبور نماید.

 

طراحی برج خنک کننده
طراحی برج خنک کننده
نمودار انتخاب برج خنک کننده یک
نمودار انتخاب برج خنک کننده یک
نمودار انتخاب برج خنک کننده دو
نمودار انتخاب برج خنک کننده دو

در نمودار انتخاب برج خنک کننده ابتدا ( Range ) را مشخص نموده و روی خط سبز رنگ آن حرکت کنید و از طرفی دیگر ( Approach ) را مشخص نموده و در راستای افقی حرکت کنید تا این دو خط به یکدیگر برسند. حال از نقطه حاصله در راستای عمودی بنحوی حرکت کنید تا خط دمای مرطوب مورد نظر را در بالا یا پایین قطع نماید. سپس از این نقطه در راستای افقی حرکت کنید تا خط عمودی دبی آب مورد نظر را قطع نماید ، درنهایت مدلی مناسب است که خط آن از بالای این نقطه نهایی عبور نماید.

تمام مراحل انتخاب را می توانید در مثال زیر مشاهده فرمایید:
به طور نمونه با مراجعه به کاتالوگ یک نوع چیلر از ردیف مربوط به آب خنک ( Cooling Water ) میزان دمای ورود و خروج آب و دبی مورد نظر را استخراج می نماییم. با در نظر داشتن محل نصب برج خنک کننده، دمای مرطوب مربوط به آن منطقه جغرافیایی را از جدول استخراج می کنیم. با فرض اینکه مقادیر زیر بدست آمده است به محاسبه ظرفیت برج خنک کننده متناسب با آن چیلر می پردازیم:

دمای آب گرم = T (hot) = 95 درجه فارنهایت
دمای آب سرد = T (cold) = 85 درجه فارنهایت
حداکثر دمای مرطوب = T (wet bulb) = 75 درجه فارنهایت
دبی آب در جریان = Q = 450 گالن بر دقیقه

طبق استاندارد طراحی انستیتو برج های خنک کننده ( CTI ) برای تعیین ظرفیت برج خنک کننده باید ضریب اطمینانی را وارد محاسبات نمود. بر این اساس، مقدار دبی با واحد ( gpm ) را با ضریب اطمینان 10% در نظر می گیریم. باید بدین نکته نیز توجه نمود که مقدار دمای مرطوبی را انتخاب کنیم که در بیشتر از 5% اوقات سال، دمای مرطوب محیط از آن عدد بالاتر نرود. جدول صفحه بعد دماهای مرطوب قابل استفاده در محاسبات را آورده است.

حال با توجه به نکات بالا به محاسبه دبی با ضریب اطمینان، ( Range ) و ( Approach ) برای مثال مورد نظر می پردازیم:

دبی = 450 * 1.1 = 495 گالن بر دقیقه
Range = دمای آب گرم – دمای آب سرد = 95 – 85 = 10 درجه فارنهایت
Approach = دمای آب سرد – حداکثر دمای مرطوب = 85 – 75 = 10 درجه فارنهایت

حال برای انتخاب ظرفیت برج خنک کننده ، ابتدا نقطه تقاطع ( Range ) و ( Approach ) ، یعنی محل برخورد دو مسیر ( A ) و ( B ) را روی نمودار پیدا کنید. سپس به صورت عمودی حرکت کنید تا خط دمای مرطوب یعنی مسیر ( C ) را قطع نمایید. در نهایت با حرکت افقی بروی نمودار و برخورد آن با مسیر عمودی ( D ) که دبی می باشد به نقطه نهایی می رسیم. حال خط مدلی از برج خنک کننده سری ( RF ) که از بالای این نقطه عبور می نماید مدل انتخاب شده می باشد. که در این مثال مدل ( RF-150 ) انتخاب می گردد. برای اطمینان بیشتر و کسب محاسبات برج خنک کننده دقیق تر می توانید از نرم افزار انتخاب برج خنک کننده شرکت بادران تهویه صنعت استفاده نمایید.