دمای مرطوب برج خنک کننده

دمای مرطوب برج خنک کننده

دمای مرطوب برج خنک کننده که همان دمای مرطوب یا ( wet-bulb ) است یعنی دمای یک حجم از هوا وقتی با تبخیر آب و گرفتن گرمای نهان به رطوبت اشباع 100 درصد برسد و خنک شود. در حقیقت دمای مرطوب پایین ترین دمایی است که به وسیله تبخیر آب می توان به آن رسید و دمای مرطوب برج خنک کننده را به وسیله دماسنج دمای مرطوب اندازه می گیرند همچنین می توان دمای مرطوب را با داشتن دمای خشک و میزان رطوبت نسبی به دست آورد، بنابراین در هوایی با رطوبت نسبی 100 درصد دمای خشک و دمای مرطوب با هم برابر است.

توضیح دمای مرطوب برج خنک کننده

دمای مرطوب برج خنک کننده میزان دمای مرطوب منطقه جغرافیایی محل نصب کولینگ تاور و یکی از عوامل مهم در راندمان و انتخاب ظرفیت برج خنک کننده می باشد. به طور مثال در منطقه جغرافیایی که حداکثر دمای مرطوب در تابستان برابر 23 درجه سانتیگراد است می توان دمای برج خنک کننده را تا حدود 26 درجه سانتیگراد پایین تر آورد.

دمای مرطوب برج خنک کن
دمای مرطوب برج خنک کن

پایین آوردن دمای آب خروج از برج خنک کننده تا اندازه دمای مرطوب برج خنک کننده امکان پذیر نمی باشد و تنها می توان دمای خروج آب را به دمای مرطوب نزدیک نمود. جهت مطالعه بیشتر می توانید به مطلب ” محاسبات برج خنک کننده ” و ” طراحی برج خنک کننده ” مراجعه کنید.

از نظر عملی دمای آب خروج از برج خنک کننده را تنها می توان به دمای مرطوب محیط نزدیک کرد و رسیدن به آن غیر ممکن است.

اساس طراحی در برج های خنک کن حداکثر دمای مرطوب می باشد که این مقدار در جداول سازمان های مدیریت و طراحی کشور موجود می باشد و قابل درسترس است. حداکثر دمای مرطوب تابستان در شهر تهران برابر 24 درجه سانتیگراد است که با این حساب در تابستان می توان دمای آب برج خنک کن را تا حدود 27 درجه سانتیگراد پایین آورد.

دمای مرطوب برج خنک کننده
دمای مرطوب برج خنک کننده

وقتی میزان رطوبت نسبی هوا پایین باشد حتما میزان دمای مرطوب از دمای خشک پایین تر ولی از دمای نقطه شبنم بالاتر است. هر چه میزان رطوبت نسبی پایین تر باشد فاصله این سه دما از هم بیشتر خواهد شد ، روابط و مشخصات میان این پارامتر ها را می توانید در جدول سایکومتریک بدست بیاورید.

محاسبه گر دمای مرطوب شهر های ایران را ملاحظه فرمایید.