روش انتخاب برج خنک کننده

روش انتخاب برج خنک کننده

روش انتخاب برج خنک کننده بر اساس چهار پارامتر اصلی دمای ورود آب به کولینگ تاور ، دمای خروج آب از کولینگ تاور ، حداکثر دمای مرطوب محیط نصب و دبی آب در گردش قابل تشخیص می باشد. با استفاده از نمودار انتخاب برج خنک کننده و یا با وارد کردن این چهار پارامتر در نرم افزار برج خنک کننده می توان میزان تناژ برج خنک کننده را تعیین نمود و ظرفیت برج خنک کننده مورد نیاز را تشخیص داد. پس از تعیین تناژ و ظرفیت باید نسبت به تطبیق دبی آب فعلی و اتصالات برج خنک کننده اطمینان حاصل کرد. در محاسبه گر زیر می توانید برج خنک کننده را محاسبه نمایید ولی حتما این نتیجه را با متخصصین شرکت بادران تهویه صنعت چک نمایید.

بررسی روش انتخاب برج خنک کننده

روش انتخاب برج خنک کننده از طریق نرم افزار طراحی به اینصورت می باشد که ابتدا چهار پارامتر اصلی اعم از دمای آب ورود و خروج به کولینگ تاور و حداکثر دمای مرطوب برج خنک کننده را به واحد سانتیگراد وارد نموده و سپس دبی آب به واحد متر مکعب در ساعت را وارد می نماییم ، نرم افزار محاسبات برج خنک کننده را انجام داده و میزان تناژ و مدل را اعلام می کند. همچنین اطلاعات کاملی در مورد مقدار آب جبرانی مورد نیاز ، سایز و ابعاد دستگاه ، قدرت الکتروموتور و پروانه و تعداد سلول پیشنهادی ارائه می کند.

محاسبه راندمان برج خنک کننده
محاسبه راندمان برج خنک کننده

برای انتخاب برج خنک کننده به چهار پارامتر اصلی دمای ورود و خروج آب و دمای مرطوب و همچنین دبی آب در گردش نیاز است.

در روش به وسیله نرم افزار به طور مثال با وارد کردن شرایط دمای ورود آب 40 درجه سانتیگراد ، دمای خروج آب 30 درجه سانتیگراد ، در شهری مانند تهران با حداکثر دمای مرطوب 24 درجه سانتیگراد و دبی آب 140 متر مکعب در نرم افزار ، میزان تناژ مورد نیاز برابر 232 تن اعلام می گردد. باید توجه نمود که میزان ضریب اطمینان برابر 10% درنظر گرفته شده است. میزان تبخیر آب را هم برابر 2.6 متر مکعب در ساعت نشان می دهد و میتوان محاسبه آب جبرانی برج خنک کن را انجام داد. این برج خنک کننده باید قدرت الکتروموتور برج خنک کننده باید برابر 7.5 کیلووات و پروانه محوری در حدود 2 متر داشته باشد.

روش انتخاب برج خنک کننده
روش انتخاب برج خنک کننده

در روش انتخاب برج خنک کننده از طریق نمودار می بایست با داشتن نمودار موجود در کاتالوگ برج خنک کننده نسبت به تعیین ظرفیت اقدام نمود. در این روش با داشتن چهار پارامتر اصلی دمای ورود و خروج آب به برج خنک کننده ، حداکثر دمای مرطوب محیط و دبی آب در گردش از روی نمودار اقدام به انتخاب برج خنک کن می کنیم.

طراحی برج خنک کننده
طراحی برج خنک کننده

روش انتخاب برج خنک کننده با نمودار به این شکل است که ابتدا در مسیر ( A ) در محل تقاطع دمای مرطوب و منحنی قرمز رنگ  ( Range ) را به دست می آوریم. سپس به صورت عمودی به بالا حرکت کرده تا در مسیر ( B ) و در منحنی های آبی رنگ ( Approach ) را پیدا کنیم. حال با حرکت افقی در مسیر ( C ) و در منحنی های سبز رنگ دمای مرطوب مورد نظر را بدست می آوریم. در نهایت در مسیر ( D ) و با حرکت عمودی به سمت پایین محل تقاطع با خط افقی ( E ) مربوط به دبی را بدست می آوریم. حال خط مدلی از برج خنک کننده که از بالای این نقطه عبور می نماید مدل انتخاب شده می باشد.