دبی آب در برج خنک کننده

دبی آب در برج خنک کننده

دبی آب در برج خنک کننده به معنی مقدار حجم آب در گردش در برج خنک کننده در واحد زمان که به وسیله پمپ به جریان می افتد می باشد. معمولا مقدار دبی آب در برج خنک کننده با واحد ( m3/hr ) مترمکعب در ساعت یا ( gpm ) گالن بر دقیقه نشان داده می شود. میزان دبی آب در برج خنک کن بر اساس پارامتر های مختلف از جمله مقدار سطح انتقال حرارت ، میزان دبی هوا در برج خنک کننده و یا نوع پکینگ و طراحی کولینگ تاور مشخص می شود و در نهایت در طراحی هر برج خنک کننده یک مقدار دبی به عنوان دبی ( Nominal ) تعریف می گردد.

دبی آب در برج خنک کننده
دبی آب در برج خنک کننده

بررسی مقدار دبی آب در برج خنک کننده

اشاره کردیم که هنگام طراحی برای هر برج خنک کننده یک مقدار دبی اسمی تعریف می گردد. در هنگام راه اندازی برج خنک کن باید حتما دبی نزدیک به دبی اسمی در برج خنک کننده به جریان بیافتد تا برج خنک کننده عملکرد مناسبی داشته باشد. اگر دبی به جریان افتاده از دبی اسمی طراحی کمتر باشد ، آب در برج خنک کننده به درستی توزیع نمی شود و در نتیجه هوا از نواحی دیگر فرار کرده و دستگاه عملکرد خود را از دست می دهد. در صورتی که دبی به جریان افتاده از دبی اسمی بیشتر باشد ، این دبی بیش از اندازه فرصت تبادل جرم و حرارت میان آب و هوا را نمی دهد و به اصطلاح برج خنک کننده را خفه می کند ، پس حتما دبی در گردش باید به دبی اسمی نزدیک باشد.

در طراحی هر برج خنک کننده یک دبی اسمی طراحی می گردد که برای عملکرد مناسب دستگاه دبی آب در برج خنک کننده باید نزدیک به دبی اسمی طراحی شده باشد.

اشاره نمودیم که دبی آب تابع سطوح انتقال حرارت نیز می باشد ، ( water loading ) با معنی بار آب در واحد سطح می باشد به این معنی که در هر سطح مربع از پکینگ چه مقدار آب توزیع می گردد. به طور مثال در برج خنک کننده 400 تن مدل RF سطح انتقال حرارت با قطر 4.9 متر برابر 18.8 متر مربع است ، دبی اسمی در این برج خنک کننده برابر 1410 گالن بر دقیقه یا 385 متر مکعب در ساعت است. با تقسیم دو عدد فوق به پارامتر بار آبی می رسیم که این مقدار برابر است با 20 متر مکعب در ساعت در متر مربع. با بررسی مدل های دیگر این طراحی به این نتیجه می رسیم که مقدار بار آبی ثابت است و از جمله پارامتر های اصلی طراحی در این نوع برج خنک کننده می باشد.

دبی آب در برج خنک کننده با افزایش قدرت پمپ قابل افزایش است ، برای افزایش دبی آب باید به اتصالات برج خنک کن نیز توجه نمود. معمولا بر اساس استاندارد مقدار سرعت آب درون اتصالات برج خنک کننده 2.5 تا 3 متر در ثانیه در نظر گرفته می شود. برای تعیین مقدار دبی آب در برج خنک کننده به طور مثال در یک لوله 4 اینچ مقدار سطح را در مقدار سرعت ضرب نموده به عدد 0.02 متر مکعب در ثانیه می رسیم که برابر است با 72 متر مکعب در ساعت یا 320 گالن بر دقیقه که با طراحی برج خنک کننده و مقدار اعلام شده در مشخصات فنی متناسب است.