برج خنک کننده مجتمع مسکونی یاسمن

پروژه برج خنک کننده مجتمع مسکونی یاسمن

ساختمان مسکونی یاسمن
ساختمان مسکونی یاسمن

برج خنک کننده ساختمان مسکونی یاسمن
برج خنک کننده ساختمان مسکونی یاسمن

طراحی سیستم برج خنک کننده مجتمع مسکونی یاسمن، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات