برج خنک کننده مجتمع مسکونی دروس

پروژه برج خنک کننده مجتمع مسکونی دروس

مجتمع مسکونی دروس
مجتمع مسکونی دروس

برج خنک کننده مجتمع مسکونی دروس
برج خنک کننده مجتمع مسکونی دروس

برج خنک کن مجتمع مسکونی دروس
برج خنک کن مجتمع مسکونی دروس

طراحی سیستم برج خنک کننده مجتمع مسکونی دروس، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات