برج خنک کننده شرکت تالک ایرانیان

پروژه برج خنک کننده شرکت تالک ایرانیان

شرکت تالک ایرانیان
شرکت تالک ایرانیان

برج خنک کننده شرکت تالک ایرانیان
برج خنک کننده شرکت تالک ایرانیان

کولینگ تاور شرکت تالک ایرانیان
کولینگ تاور شرکت تالک ایرانیان

طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت تالک ایرانیان، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات