پروژه برج خنک کننده بانک کشاورزی کرمان

پروژه برج خنک کننده بانک کشاورزی کرمان

بانک کشاورزی کرمان
بانک کشاورزی کرمان

برج خنک کننده بانک کشاورزی کرمان
برج خنک کننده بانک کشاورزی کرمان

ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات بانک کشاورزی کرمان