برج خنک کننده شرکت پاکینه شوی

پروژه برج خنک کننده شرکت پاکینه شوی

شرکت پاکینه شوی (خرمشهر)
شرکت پاکینه شوی (خرمشهر)

برج خنک کننده شرکت پاکینه شوی
برج خنک کننده شرکت پاکینه شوی

طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت پاکینه شوی، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات (خرمشهر)