برج خنک کننده شرکت تولید شیرآلات آساک

پروژه برج خنک کننده شرکت تولید شیرآلات آساک

شرکت تولید شیرآلات آساک (دانش بنیان)
شرکت تولید شیرآلات آساک (دانش بنیان)

برج خنک کننده شرکت تولید شیرآلات آساک
برج خنک کننده شرکت تولید شیرآلات آساک

طراحی سیستم برج خنک کننده شرکت تولید شیرآلات آساک، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات