برج خنک کننده سازمان امور مالیاتی کشور

پروژه برج خنک کننده سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان امور مالیاتی کشور

برج خنک کننده سازمان امور مالیاتی کشور
برج خنک کننده سازمان امور مالیاتی کشور

طراحی سیستم برج خنک کننده سازمان امور مالیاتی کشور، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات