برج خنک کننده دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

پروژه برج خنک کننده دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف​

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

پروژه برج خنک کننده دانشگاه صنعتی شریف
پروژه برج خنک کننده دانشگاه صنعتی شریف

طراحی سیستم برج خنک کننده آزمایشگاه دانشکده مهندسی مکانیک، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات (اسفند 1397)