برج خنک کننده بانک پارسیان (شعبه بلوار کشاورز تهران)

پروژه برج خنک کننده بانک پارسیان (شعبه بلوار کشاورز تهران)

بانک پارسیان (شعبه بلوار کشاورز تهران)
بانک پارسیان (شعبه بلوار کشاورز تهران)

برج خنک کننده بانک پارسیان (شعبه بلوار کشاورز تهران)
برج خنک کننده بانک پارسیان (شعبه بلوار کشاورز تهران)