برج خنک کننده بانک دی (تهران)

پروژه برج خنک کننده بانک دی تهران

بانک دی (تهران)
بانک دی (تهران)

پروژه برج خنک کننده بانک دی (تهران)
پروژه برج خنک کننده بانک دی (تهران)

ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات بانک دی تهران (خیابان ولیعصر – تهران – بهمن 1401)