برج خنک کننده اداره آموزش و پرورش تهران

پروژه برج خنک کننده اداره آموزش و پرورش تهران

اداره آموزش و پرورش تهران
اداره آموزش و پرورش تهران

برج خنک کننده اداره آموزش و پرورش تهران
برج خنک کننده اداره آموزش و پرورش تهران

طراحی سیستم برج خنک کننده اداره آموزش و پرورش تهران، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات