کنترل زیست توده‌ ها در برج‌های خنک کننده
کنترل زیست توده‌ ها در برج‌ های خنک کننده

کنترل زیست توده‌ ها در برج خنک کننده

زیست توده ها گیاهان جانداری هستند که عموما از نور و مواد موجود در آب تغذیه می کنند، این زیست توده ها در صورتی که کنترل نشوند با رشد و گسترش خود باعث بستن مسیر های جریان آب و هوا در برج خنک کننده و در نتیجه کاهش راندمان دستگاه می شوند که جهت کنترل و از بین بردن این زیست توده ها باید از مواد شیمیایی استفاده نمود.

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد