محاسبه راندمان برج خنک کننده
مفاهیم و محاسبات برج خنک کننده

محاسبه راندمان برج خنک کننده

محاسبه راندمان برج خنک کننده با اندازه گیری دمای آب ورود و خروج از کولینگ تاور ، مقدار دمای مرطوب و دبی آب در گردش به دست می آید. هر برج خنک کننده فارغ از سایز و تجهیزات نصب شده بروی آن به میزانی آب را خنک می کند که می توان به روش های مختلف میزان کارایی و راندمان آن را اندازه گیری نمود. با استفاده از محاسبات برج خنک کننده می توان میزان تناژ برج خنک کننده را بدست آورد ، سنجش واقعی راندمان نیازمند تجهیزات لازم می باشد که شامل سنسور دما و دبی می باشد که در این روش راندمان لحظه ای برج خنک کننده بدست می آید.