محاسبات برج خنک کننده
محاسبات برج خنک کننده

محاسبات برج خنک‌ کننده

محاسبات برج خنک کننده به مجموعه روابط ریاضی حاکم بر عملکرد ترمودینامیکی برج خنک کن گفته می شود. تدوین تئوری برج خنک کن از سال 1900 میلادی آغاز شد و افراد بسیاری از جمله فیتزجرالد، موسکراپ، رابینسون و ... سعی در گسترش این معادله دو گانه انتقال گرما و جرم داشتند. اولین تئوری جامع را مرکل برای تبخیر جرم کوچکی از آب و انتقال حرارت بین آب و هوا در برج خنک کننده جریان مخالف به دست آورد. مرکل بیان کرد که انتقال حرارت کل به طور مستقیم با تفاوت آنتالپی هوای اشباع در دمای آب و آنتالپی هوا در نقطه تماس با آب ، رابطه دارد. در محاسبه گر زیر می توانید مقدار ظرفیت برج خنک کننده را به کیلووات به دست آورید.

دیدگاه‌ها برای محاسبات برج خنک‌ کننده بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد