لیست پروژه‌های اجرا شده ادارات دولتی و مراکز وابسته به دولت

1نهاد ریاست جمهوری
2وزارت امور خارجه
3وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
4وزارت راه و شهر سازی
5سازمان بازرسی کل کشور
6سازمان توسعه و نو سازی کشور
7سازمان امور مالیاتی کشور
8سازمان حسابرسی کشور
9شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
10ستاد کل نیرو های مصلح
11
سازمان تامین اجتماعی
12مصلی تهران
13دبیرخانه مجلس خبرگان رھبری
14
شهرداری تهران
15سازمان زیبا سازی تهران
16پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
17اداره کل آموزش پروش تهران
18شرکت پشتیبانی دام کشور
19شرکت ملی ساختمان
20شرکت پژوهش و فناوری
21ساختمان مهندسی سپاه کرمانشاه
22سازمان دارایی کل سمنان
23شرکت کارآمد گستر انزلی
24بنیاد تعاون لرستان
25پزشک قانونی کرمانشاه
26سازمان تامین اجتماعی اصفھان
27پروژه بین الحرمین شیراز
28شرکت الکتروژن
29شرکت هلدینگ مپنا