پروژه برج خنک کننده مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی رازی تهران

مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی رازی تهران
مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی رازی تهران

پروژه برج خنک کننده مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی رازی تهران
پروژه برج خنک کننده مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی رازی تهران

ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی رازی (خیابان گاندی تهران – فروردین 1397)