کشور نیمه خشک ایران

کشور نیمه خشک ایران؛ کشور ایران در بخش گرم و خشک خاورمیانه قرار دارد و از نظر بارندگی در سطح نیمه خشک و خشک است.