برج خنک کننده مکعبی

برج خنک کننده مکعبی ، برج خنک کننده با شکل هندسی مکعب و دارای چهار وجه می باشد.