تبدیل واحد دما

در مبحث تبدیل واحد دما، دما (Temperature) یک کمیت فیزیکی (کمی) است که میزان گرمی یا سردی را نشان می‌دهد و در حقیقت نمایانگر انرژی گرمایی در ماده است که به وسیله دما سنج اندازه‌گیری می‌شود.