برج خنک کننده هلر

برج خنک کننده هلر برج خنک کننده ای با جریان طبیعی است که آب درون مدار بسته حرکت می کند.