جریان آب و هوا در برج خنک کننده خشک

جریان آب و هوا در برج خنک کن خشک به این صورت است که به دلیل عدم تماس مستقیم آب و هوا تبخیر وجود ندارد و …