نازل مربع پاش دک اسپری

نازل مربع پاش دک اسپری، عمل توزیع آب را به صورت الگوی یکنواخت و بدون ایجاد فضای خالی انجام می دهد.