گیربکس برج خنک کننده

هدف از استفاده از گیربکس برج خنک کننده انتقال نیرو بین فن و موتور و همچنین دستیابی به سرعت بهینه جهت دَوران پروانه برج خنک کننده است.