گیربکس برج‌های خنک کن

گیربکس برج‌های خنک کن، سرعت دَوران پروانه را به سرعت مطلوب کاهش می‌دهد. انتخاب نادرست گیربکس برج خنک کننده موجب صدا، لرزش و خسارت به سازه و اسکلت برج می‌گردد.