ساختار گیربکس برج خنک کن

گیربکس برج خنک کن، سرعت دَوران پروانه را به سرعت مطلوب کاهش می‌دهد. همچنین انتخاب نادرست گیربکس در برج خنک کن موجب صدا، لرزش و خسارت به سازه و اسکلت برج می‌شود.