وظیفه برج خنک کننده

وظیفه برج خنک کننده خنک کردن آب با استفاده از اصل تبخیر می باشد.