ظرفیت برج خنک کننده

ظرفیت برج خنک کننده برابر میزان تناژ تبرید می باشد.