معادله برج خنک کن

معادله برج خنک کن را در محاسبات برج خنک کننده نشان می دهد.