معادله برج خنک کننده

معادله برج خنک کننده مورد استفاده در محاسبات برج خنک کننده است.