زیرآب کولینگ تاور

زیرآب کولینگ تاور، مقدار آبی است که از آب کولینگ تاور تخلیه و با آب تازه جایگزین می‌کنیم تا میزان سختی آب را کاهش دهیم.