جلبک در برج خنک کن

جلبک در برج خنک کن موجب انسداد سیستم توزیع آب و کاهش عملکرد برج خنک کن می شود.