دبی هوا در برج خنک کننده

میزان دبی هوا در برج خنک کننده بر اساس پارامترهای مختلف از جمله نسبت دبی آب به هوا (liquid/gas) طراحی و محاسبه می‌گردد.