02126602776 - 02122645890

09213602690

ریسیلکولیشن در برج خنک کننده

گردش مجدد هوا در برج خنک کن

گردش مجدد هوا در برج خنک کن به معنی کشیده شدن و گردش مجدد هوای اشباع خروجی از کولینگ تاور…