برج خنک کننده مرطوب

برج خنک کننده مرطوب در حقیقت همان برج خنک کننده معمولی می باشد و اساس عملکرد آن بر مبنای تبخیر می باشد.