02126602776 - 02122645890

09213602690

کولینگ تاور مدور

برج خنک کننده گرد

برج خنک کننده گرد یا برج خنک کننده مدور دارای سطح مقطع دایره و بطری شکل است ، سیستم توزیع…