02126602776 - 02122645890

09213602690

کارکرد برج خنک کن

کارکرد برج خنک کننده

کارکرد برج خنک کننده دفع گرما از آب در حال جریان می باشد، در دستگاه کولینگ تاور آب با هوا…