02126602776 - 02122645890

09213602690

نرم افزار برج خنک کننده

محاسبه برج خنک‌ کننده

محاسبه برج خنک کننده به معنی به دست آوردن مقدار تن مورد نیاز برج خنک کننده متناسب با شرایط طراحی…