02126602776 - 02122645890

09213602690

محاسبه راندمان برج خنک کن

محاسبه راندمان برج خنک‌کننده

محاسبه راندمان برج خنک کننده با اندازه گیری دمای آب ورود و خروج از کولینگ تاور ، مقدار دمای مرطوب…