02126602776 - 02122645890

09213602690

محاسبه بلودان برج خنک کننده

بلودان برج خنک کننده

بلودان برج خنک کننده یعنی مقداری از آب در گردش در برج خنک کننده که دارای غلظت از املاح و…