02126602776 - 02122645890

09213602690

محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده

محاسبه آب جبرانی برج خنک کن

محاسبه آب جبرانی برج خنک کن برابر مجموع پارامتر های مختلف از جمله میزان تبخیر آب در برج خنک کننده،…