02126602776 - 02122645890

09213602690

فارنهایت به سانتیگراد

تبدیل واحد دما

دما یک کمیت فیزیکی ( کمی ) است که میزان گرمی یا سردی را نشان می دهد و در حقیقت…