02126602776 - 02122645890

09213602690

عملکرد برج خنک کن در زمستان

عملکرد برج خنک کننده در زمستان

برج های خنک کن طوری طراحی شده اند که بیشترین سطح تماس میان آب و هوا را در طولانی ترین…