سانتیگراد به فارنهایت

تبدیل واحد آنلاین دماتبدیل واحد آنلاین دما

تبدیل واحد آنلاین دما

دما یک کمیت فیزیکی ( کمی ) است که میزان گرمی یا سردی را نشان می دهد و در حقیقت…

4 سال ago